Disclaimer

Algemene informatie website werk.etos.nl

Deze recruitment website dient ter algemene informatievoorziening over het werken bij Etos. Op werk.etos.nl kan algemene informatie worden gevonden over Etos als werkgever, over de carrièremogelijkheden bij de verschillende bedrijfsonderdelen van Etos. De website geeft een overzicht van alle huidige vacatures bij Etos waar we nieuwe collega’s voor zoeken.

Aansprakelijkheid

Etos streeft ernaar dat de informatie die op de website staat zo zorgvuldig en volledig is. Etos is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor alle directe danwel indirecte schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend logo’s, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Etos B.V., of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Veiligheid website

Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.